Miesięczne archiwum: Wrzesień 2012

Jak dochodzi do mediacji?

Warunkiem przeprowadzenia mediacji, zarówno sądowej, jak i pozasądowej jest zgoda wszystkich skonfliktowanych stron.

  • W przypadku mediacji pozasądowej, z propozycją rozpoczęcia postępowania mediacyjnego do mediatora może zgłosić się jedna ze stron (z prośbą o skontaktowanie się z drugą stroną) lub dwie strony, po wcześniejszym uzgodnieniu chęci podjęcia mediacji.
  • W przypadku mediacji sądowej każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.
  • Sprawę do mediacji może skierować policja, prokurator lub sąd, na podstawie postanowienia, w którym zostaje wyznaczony mediator.

O mediacji sądowej i pozasądowej czytaj również tutaj.

Mediacja sądowa i pozasądowa

Mediacja może być prowadzona bez wnoszenia sprawy do sądu (pozasądowa) albo na podstawie postanowienia sądu (sądowa). W przypadku mediacji pozasądowej mediatora wybierają strony, zgłaszając się do niego razem lub jedna ze stron zgłasza się do mediatora i prosi o kontakt w swoim imieniu z drugą stroną. Mediator kontaktuje się z drugą stroną konfliktu i przekazuje propozycję rozpoczęcia mediacji. Strony ustalają termin spotkania, a mediator proponuje neutralne dla wszystkich miejsce przeprowadzenia mediacji. Natomiast w przypadku sądowej – sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów sądowych. Mediator Czytaj dalej

Kto płaci za mediacje?

  • W mediacji pozasądowej (strony wnoszą o mediację, nie kierując sprawy do sądu) koszty mediacji ponoszą strony. Jeśli nie ustalą inaczej, zwykle pokrywane są po połowie.
  • W sądowym postępowaniu mediacyjnym (sąd kieruje na mediację lub strony wnoszą do sądu o przeprowadzenie mediacji już po rozpoczęciu postępowania sądowego) jest to zależne od rodzaju mediacji. W przypadku mediacji ds. karnych i ds. nieletnich koszty mediacji pokrywa sąd. Jednak niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów wywołanych nieusprawiedliwioną odmową udziału w mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę. W sądowym postępowaniu w sprawach cywilnych (rodzinnych, środowiskowych, gospodarczych) za mediację płacą Czytaj dalej

Prawo w mediacjach cywilnych

Polskie akty prawne regulujące mediacje cywilne:
1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.; mediacja została wprowadzona do k.p.c. Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1438; weszła w życie 10 grudnia 2005 r.) w oparciu o załącznik – mediacja k.p.c., przepisy dotyczące mediacji w brzmieniu obowiązującym od dnia 19 kwietnia 2010 r.
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1398 ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

Prawo w mediacjach dot. osób nieletnich

Polskie akty prawne regulujące mediacje dotyczące spraw nieletnich:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ((Dz. U. 2002 r., Nr 11, poz. 109 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591)
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich Dz. U. Nr 90, poz. 1009
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich Dz. U. nr 239, poz. 2037

Prawo w mediacjach karnych

Polskie akty prawne regulujące mediacje karne:

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555 z późn. zm., aktualna regulacja mediacji w k.p.k. obowiązuje od 1 lipca 2003 r., a została wprowadzona Ustawą z 10 stycznia 2003 r., Nr 17, poz. 155 )
2.  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 108, poz. 1020)
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U, nr 108, poz. 1026 ze zm)
5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557 z późn. zm.; mediację wprowadzono na mocy ustawy z 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 142, poz. 1380, która weszła w życie 1 września 2003 r.)