Miesięczne archiwum: Wrzesień 2013

Poufność w mediacji

Jedną z zasad mediacji jest poufność. Chroni ona zarówno mediatora, jak i uczestników mediacji, przed ujawnianiem informacji nt. odbytego postępowania mediacyjnego.
Mediator nie może być wezwany do zeznawania przed sądem w charakterze  świadka. Na mocy art. 1834 § 3 k.p.c. „Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym”. Ponadto art. 2591 k.p.c. stanowi, że „Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji”. Co oznaczają powyższe regulacje? Czytaj dalej