Archiwa kategorii: Mediacje gospodarcze

Prezent zapakowany w konflikt

Strefa DialoguPrzyjęty w postaci konfliktu prezent nie musi być niechcianą niespodzianką, którą odkładamy na półkę i pozostawiamy na pastwę kurzu. Użyteczny podarunek może cieszyć przez długi czas.

Umiejętnie rozwiązany konflikt będzie przynosić korzyści przez wiele lat. Korzyści przede wszystkim dla stron zaangażowanych w konflikt. W przypadku sporów między pracownikami lub pracodawcą a pracownikiem przywrócenie lub zbudowanie relacji opartej na wzajemnej komunikacji, szacunku i współpracy jest niezbędne do osiągania wspólnych celów dla firmy. Pierwszym krokiem do budowania takiej relacji Czytaj dalej

Rozwiązanie w zasięgu możliwości

Konflikt StrukturalnyKonflikt strukturalny jest spowodowany ograniczonymi zasobami, np. czas, ziemia, personel; nierównym rozkładem sił czy rozmieszczeniem przestrzennym lub różnymi rolami społecznymi. Jeśli jesteś z kimś w konflikcie i ma on podłoże strukturalne, nic tylko się cieszyć. 

Jest to bowiem konflikt właściwie niezależny od ludzi. Nie ma tu uprzedzeń czy trudnych emocji do pokonania. Można skupić się na rzeczowym rozwiązaniu sporu, który wynika przede wszystkim z ograniczeń zewnętrznych.

Z czego wynika konflikt strukturalny?

W firmie może wynikać z niejasno określonych ról w zespole, niesprawiedliwie podzielonych zadań, otrzymania nierealnych terminów na ich wykonanie czy też braku uprawnień do podejmowania niezbędnych decyzji. Konflikt strukturalny w pracy wynika również z niewłaściwej kontroli jej efektów, nierównego rozkładu sił czy też ograniczonych zasobów.

Przykłady? Czytaj dalej

Mobbing – droga sprawa

rozwiązanie-konfliktu-w-pracy


Zdarza się, że pracodawca udaje, że nie widzi mobbingu w swojej firmie. Ignoruje zachowania mogące o tym świadczyć lub wychodzi z założenia, że ludzie powinni między sobą rozwiązać swoje konflikty. Czy słusznie? Jakie skutki rodzi mobbing dla pracodawcy?

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Pracodawca odpowiada za mobbing także w sytuacji, w której nic nie wiedział o występowaniu tego zjawiska na terenie jego firmy.  Powinien udowodnić, że nie naruszył zakazu dyskryminacji (nierównego traktowania w zatrudnieniu ), kierując się w swoim zachowaniu wobec pracownika obiektywnymi powodami. Mobbingowany pracownik ma natomiast prawo rozwiązać umowę o pracę, nawet bez wypowiedzenia, oraz dochodzić odszkodowania.

 Uprawnienia pracownika, wobec którego stosowany jest mobbing:

 Pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę z powodu mobbingu. Może to zrobić zarówno w drodze wypowiedzenia umowy o pracę (art. 94³ § 4), jak i bez wypowiedzenia (art. 55 § 1¹ k.p.). Czytaj dalej

Dialog społeczny ws. wydobycia gazu łupkowego

Razem o łupkachW latach 2013/2014 pełnię rolę mediatora w projekcie „Razem o Łupkach” w województwie kujawsko – pomorskim. Zakłada on praktykę dialogu publicznego w obszarze wydobywania gazu łupkowego w Polsce.

W ramach projektu tworzymy Lokalne Komitety Dialogu, w skład których wchodzą przedstawiciele inwestorów, władz lokalnych i mieszkańcy. Celem działalności LKD jest nauczenie uczestników metod konstruktywnego dialogu, służącego do wypracowania przez nich decyzji odnośnie poszukiwania i możliwej eksploatacji gazu z łupków.

Mimo, że w naszym kraju wykonano dopiero ułamek zaplanowanej części odwiertów, a realne zasoby gazu z łupków Czytaj dalej

Mediacja przerywa bieg przedawnienia

bieg przedawnieniaZgodnie z polskim prawem cywilnym konflikt może zostać samoistnie rozwiązany poprzez przedawnienie możliwości roszczeń wierzyciela względem dłużnika. Mediacja jest jednym ze sposobów przerwania biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 3 k.c.).

Wszczęcie postępowania mediacyjnego rozpoczyna okres przedawnienia na nowo, jednak zaczyna się on liczyć od zakończenia mediacji. Ponadto roszczenie stwierdzone: ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, Czytaj dalej

Wicepremier Piechociński promuje mediacje gospodarcze

MG

Minister Gospodarki, Janusz Piechociński powołał Zespół ds. Mediacji.  Jego członkowie mają za zadanie przygotować propozycje działań, które upowszechnią alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych. 25 września odbyło się inauguracyjne spotkanie zespołu z Ministrem Gospodarki oraz podsekretarzem stanu w MG Mariuszem Haładyją.

Członkowie zespołu będą wyznaczać kierunki budowania świadomości na temat mediacji
i działań zachęcających przedsiębiorców do ugodowego rozwiązywania konfliktów. Dzięki promowaniu systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, wykonywanie działalności gospodarczej ma być łatwiejsze. Zespół ds. Mediacji ma również wypracować rekomendacje zmian w prawie, które pozwolą na upowszechnienie ADR. Powołanie zespołu i planowane działania Ministerstwa Gospodarki mają przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Przeczytaj również: Stosowanie ADR wspierane przez Ministerstwo Gospodarki
Więcej informacji o projekcie: www.mg.gov.pl