Archiwa kategorii: Prawo

Mobbing – droga sprawa

rozwiązanie-konfliktu-w-pracy


Zdarza się, że pracodawca udaje, że nie widzi mobbingu w swojej firmie. Ignoruje zachowania mogące o tym świadczyć lub wychodzi z założenia, że ludzie powinni między sobą rozwiązać swoje konflikty. Czy słusznie? Jakie skutki rodzi mobbing dla pracodawcy?

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Pracodawca odpowiada za mobbing także w sytuacji, w której nic nie wiedział o występowaniu tego zjawiska na terenie jego firmy.  Powinien udowodnić, że nie naruszył zakazu dyskryminacji (nierównego traktowania w zatrudnieniu ), kierując się w swoim zachowaniu wobec pracownika obiektywnymi powodami. Mobbingowany pracownik ma natomiast prawo rozwiązać umowę o pracę, nawet bez wypowiedzenia, oraz dochodzić odszkodowania.

 Uprawnienia pracownika, wobec którego stosowany jest mobbing:

 Pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę z powodu mobbingu. Może to zrobić zarówno w drodze wypowiedzenia umowy o pracę (art. 94³ § 4), jak i bez wypowiedzenia (art. 55 § 1¹ k.p.). Czytaj dalej

Mediacja przerywa bieg przedawnienia

bieg przedawnieniaZgodnie z polskim prawem cywilnym konflikt może zostać samoistnie rozwiązany poprzez przedawnienie możliwości roszczeń wierzyciela względem dłużnika. Mediacja jest jednym ze sposobów przerwania biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 3 k.c.).

Wszczęcie postępowania mediacyjnego rozpoczyna okres przedawnienia na nowo, jednak zaczyna się on liczyć od zakończenia mediacji. Ponadto roszczenie stwierdzone: ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, Czytaj dalej

Wicepremier Piechociński promuje mediacje gospodarcze

MG

Minister Gospodarki, Janusz Piechociński powołał Zespół ds. Mediacji.  Jego członkowie mają za zadanie przygotować propozycje działań, które upowszechnią alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych. 25 września odbyło się inauguracyjne spotkanie zespołu z Ministrem Gospodarki oraz podsekretarzem stanu w MG Mariuszem Haładyją.

Członkowie zespołu będą wyznaczać kierunki budowania świadomości na temat mediacji
i działań zachęcających przedsiębiorców do ugodowego rozwiązywania konfliktów. Dzięki promowaniu systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, wykonywanie działalności gospodarczej ma być łatwiejsze. Zespół ds. Mediacji ma również wypracować rekomendacje zmian w prawie, które pozwolą na upowszechnienie ADR. Powołanie zespołu i planowane działania Ministerstwa Gospodarki mają przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Przeczytaj również: Stosowanie ADR wspierane przez Ministerstwo Gospodarki
Więcej informacji o projekcie: www.mg.gov.pl

Poufność w mediacji

Jedną z zasad mediacji jest poufność. Chroni ona zarówno mediatora, jak i uczestników mediacji, przed ujawnianiem informacji nt. odbytego postępowania mediacyjnego.
Mediator nie może być wezwany do zeznawania przed sądem w charakterze  świadka. Na mocy art. 1834 § 3 k.p.c. „Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym”. Ponadto art. 2591 k.p.c. stanowi, że „Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji”. Co oznaczają powyższe regulacje? Czytaj dalej

Rola ugody w mediacji

Zawarcie ugody oznacza dla uczestników mediacji przede wszystkim wypracowanie porozumienia, które rozwiąże konflikt między nimi. A czym ugoda jest dla sądu? I czy to właśnie ona świadczy o efektywności mediacji?

W wyniku wypracowania porozumienia, zarówno w mediacji sądowej, jak i pozasądowej, uczestnicy mediacji podpisują ugodę. Mediacje sądowe (skierowane na wniosek sądu lub stron, lecz po rozpoczęciu postępowania sądowego) mogą zakończyć się ugodą w sprawach karnych, osób nieletnich, cywilnych, gospodarczych, rodzinnych. Jednak w zależności od charakteru sprawy, ugoda może oznaczać coś innego. W sprawach karnych i dotyczących osób nieletnich sąd może brać pod uwagę treść zawartą w ugodzie przy orzekaniu wyroku. Jednak postanowienia w niej zawarte nie zobowiązują sędziów do zakończenia sprawy i oddalenia zarzutów. Trochę inną rolę pełni ugoda mediacyjna w przypadku spraw cywilnych, gospodarczych i rodzinnych. Zatwierdzenie ugody przez sąd nadaje moc prawną postanowieniom, które strony zawarły oraz kończy postępowanie sądowe. Sąd może odmówić zatwierdzenia ugody w wypadku, gdy jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego (art 183 kpc.)

Ugodą mogą również zakończyć się mediacje pozasądowe (czyli sprawa nie trafiła jeszcze do sądu). Strony lub Mediator na prośbę stron może wtedy złożyć wniosek do sądu o uprawomocnienie ugody z mediacji pozasądowej. Ma ona wtedy moc prawną ugody sądowej.

W Unii Europejskiej odsetek zawartych podczas mediacji ugód sięga Czytaj dalej

Prawo w mediacjach cywilnych

Polskie akty prawne regulujące mediacje cywilne:
1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.; mediacja została wprowadzona do k.p.c. Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1438; weszła w życie 10 grudnia 2005 r.) w oparciu o załącznik – mediacja k.p.c., przepisy dotyczące mediacji w brzmieniu obowiązującym od dnia 19 kwietnia 2010 r.
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1398 ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym