Kto płaci za mediacje?

  • W mediacji pozasądowej (strony wnoszą o mediację, nie kierując sprawy do sądu) koszty mediacji ponoszą strony. Jeśli nie ustalą inaczej, zwykle pokrywane są po połowie.
  • W sądowym postępowaniu mediacyjnym (sąd kieruje na mediację lub strony wnoszą do sądu o przeprowadzenie mediacji już po rozpoczęciu postępowania sądowego) jest to zależne od rodzaju mediacji. W przypadku mediacji ds. karnych i ds. nieletnich koszty mediacji pokrywa sąd. Jednak niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów wywołanych nieusprawiedliwioną odmową udziału w mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę. W sądowym postępowaniu w sprawach cywilnych (rodzinnych, środowiskowych, gospodarczych) za mediację płacą strony – zwyczajowo po połowie, chyba, że postanowią inaczej. Koszty w sprawach materialnych wynoszą 1 proc. wartości przedmiotu sporu (jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1000 zł) plus opłaty za wynajem sali – maksymalnie 50 zł za spotkanie mediacyjne. W przypadku, gdy nie można określić wartości przedmiotu sporu (spór o prawa majątkowe lub niemajątkowe np. podział opieki nad dzieckiem) koszt mediacji wynosi 60 zł za pierwsze spotkanie mediacyjne oraz 25 zł za każde następne. Jeśli sąd upoważnił mediatora do zapoznania się z aktami sprawy, mediator podwyższa koszty mediacji o 10 proc. Mediator może również wyrazić zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia.
  • Jeśli dojdzie do zawarcia ugody, która jest wynikiem mediacji sądowej, strona może ubiegać się o zwrot 75 proc. opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu.

Koszty mediacji na skutek skierowania przez sąd określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30 listopada 2005 r. (Dz. U. z dnia 7 grudnia 2005 r.). Koszty mediacji ponosi się niezależnie od tego czy strony zawrą ugodę.

O kosztach mediacji czytaj również tutaj.

Jedno przemyślenie nt. „Kto płaci za mediacje?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>