Mediacja przerywa bieg przedawnienia

bieg przedawnieniaZgodnie z polskim prawem cywilnym konflikt może zostać samoistnie rozwiązany poprzez przedawnienie możliwości roszczeń wierzyciela względem dłużnika. Mediacja jest jednym ze sposobów przerwania biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 3 k.c.).

Wszczęcie postępowania mediacyjnego rozpoczyna okres przedawnienia na nowo, jednak zaczyna się on liczyć od zakończenia mediacji. Ponadto roszczenie stwierdzone: ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, prawomocnym orzeczeniem sądu, orzeczeniem innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju, orzeczeniem sądu polubownego, ugodą zawartą przed sądem – przedawnia się z upływem lat dziesięciu, nawet jeśli termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Bieg przedawnienia oprócz mediacji przerywają:

 • każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia:
  • wniesienie pozwu
  • złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przed sądem
  • złożenie wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu do sporządzenia i wniesienia pozwu
  • zgłoszenie w procesie zarzutu potrącenia wierzytelności wzajemnej przez pozwanego wierzyciela
  • złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu
  • zgłoszenie wierzytelności w toku postępowania upadłościowego
  • złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji
 • uznanie roszczenia przez dłużnika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>